Adult & Career Technical Education | Call now to learn about our Adult Education program!
Select Page

Edikasyon teknik pou granmoun ak karyè

Pwogram edikasyon teknik pou granmoun ak karyè nou yo fèt pou prepare w pou antre nan karyè ou chwazi a nan fòmasyon teknik. Anplis, kou nou yo ka ede w prepare pou pran egzamen sitwayènte a, aprann angle kòm dezyèm lang ak / oswa ede w prepare pou GED® oswa yon diplòm lekòl segondè.

Kit ou deside aprann yon ladrès teknik, oswa pou w jwenn yon edikasyon kolèj, Pwogram Edikasyon Debaz pou Granmoun nou an ap ofri ou fondasyon ki nesesè pou kòmanse nouvo karyè ou. Pwogram yo fèt espesyalman pou ede granmoun ranfòse nivo konpreyansyon yo avèk lekti, ekriti, aritmetik ak konesans debaz ki obligatwa pou antre nan fòmasyon edikasyon apre lekòl segondè.

Edikasyon apre lekòl segondè nou an se youn nan pi abòdab nan Konte Miami-Dade, ki ofri plis pase 65 pwogram fòmasyon ki deziyen pou sipòte mendèv lokal la. Pwogram edikasyon teknik pou granmoun ak karyè ap ba ou wout nan domèn Administrasyon Biznis; Komèsyal Arts & 3 D Animation; Konstriksyon & Aprantisaj; Manje Komèsyal, Arts kuizinè & Boulanjri; Okipasyon Sante; Teknoloji enfòmasyon; Gadri pou timoun; Sèvis Pèsonèl; Faktori; Sekirite Piblik ak Sekirite Sosyal; ak Transpòtasyon..

Èd finansye ak benefis edikatif veteran yo disponib pou moun ki kalifye yo. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte liy telefòn dirèk Edikasyon pou granmoun nan 305-558-8000, Lendi – Vandredi ant èdtan yo 8:00 a.m. ak 4:30 p.m.

Rapò Aktivite Sispèk

FortifyFL Logo - Lakay

Jwenn Plis


    [mathcaptcha mathcaptcha-571 id:mathcap]

    TRANSLATE »