Alfabetizasyon | Adult & Career Technical Education
Select Page

Alfabetizasyon

Career Pathways - Alfabetizasyon

KI MOUN KI POPILASYON AN FÈ?

Kou sa a se pou moun ki nan etap nan kòmansman aprantisaj yo li ak ekri la pou premye fwa nan nenpòt lang epi yo vle aprann lang angle.

KISA KOU DISI DWE FÈ?

Kou a se yon kou twa nivo ki bay lang angle ak enstriksyon alfabetizasyon.

 • Elèv k ap antre nan Nivo A ka rekonèt ke foto reprezante objè lavi reyèl, ak fòm reprezante lèt men gen difikilte pou fè desen oswa kopye lèt.
 • Elèv k ap antre nan Nivo B ka anmezi pou kopye lèt, men li ka pa kapab ekri yo nan yon fè egzèsis dikte.
 • Elèv k ap antre nan Nivo C ka anmezi li mo ki reprezante objè salklas yo, men yo ka pa kapab ekri yo nan yon fè egzèsis dikte.

KIJAN POU ETID ELÈV YO DEPASE NAN NIVO KOU yo?

Swiv etap sa yo pou plasman:

 1. Administre CASAS Depistaj Oral la (yo te jwenn nan Manyèl la Tès CASAS oswa papye a evalyasyon TA FLDOE).

 2. Si elèv la jwenn ≤ 5 pwen sou Depistaj Oral la, administre senk atik pratik yo nan fòm CASAS 27.

 3. a. Si elèv la gen difikilte pou li konplete senk atik pratik yo, administre FLDOE Native Language Literacy Screening. Fè nòt dapre direksyon yo, epi mete elèv la nan kou a nan nivo ki endike a, A, B, oswa C. Zouti Depistaj la ka telechaje nan http://www.fldoe.org/Workforce/AdultEd/resources.asp.
  b. Si elèv la kapab ranpli senk atik pratik yo san difikilte, pa mete elèv la nan kou a Alfabetizasyon Ladrès. Swiv pwosedi konsomasyon an pou mete elèv la nan kou regilye ESOL la

KOUMAN yo teste elèv yo?

 • Elèv ki nan kou sa a yo pa oblije pran yon tès leta apwouve pou montre pwogrè.
 • Enstriktè a pral konplete Rapò sou Pwogrè a pou dokimante pwogrè elèv la.
 • Evalyasyon enfòmèl, travay pòtfolyo, ak tès fen nan inite nan liv lekòl yo ta dwe itilize pou gide ansèyman, fikse objektif yo ak pou kontwole pwogrè.

KI SOU ELÈV YO ANPIL?

Kou a kouvri sis zòn sijè:

 1. Basic Literacy Skills (Sound Discrimination, Reading, Writing).
 2. Communication (Personal Information, Social and Classroom Language, Time).
 3. Employment.
 4. Consumer & Community Education.
 5. Health & Nutrition.
 6. Transportation & Travel.

KIJAN YO ETID ELÈV YO?

Gen kèk estrateji ki te pwouve siksè yo se:

 • Ede elèv konekte travay ki gen rapò ak enprime yo bezwen fè nan lavi chak jou nan leson yo anseye nan klas (ranpli fòm yo, siyen non yo, li di adrès yo, telefòn, elatriye).
 • Sèvi ak “Aprann nan Eksperyans Lang” (LEA), nan ki enstriktè a mande elèv yo sou yon evènman oswa yon sijè, ekri repons elèv la sou tablo a oswa sou papye, ak pratik li l ‘ak elèv yo.
 • Sèvi ak “enstriksyon eksplisit,” nan ki enstriktè a demontre ak pwen soti estrikti a nan lang angle a, ak ki jan sa yo ka menm jan oswa diferan ak lang elèv la abitye avèk yo.
 • Sèvi ak “realia,” ki se objè aktyèl oswa faks ke elèv yo ka touche ak wè.
 • Kòmanse avèk “enprime anviwònman an” (senbòl, lèt, ak mo elèv yo wè lakay yo, nan katye yo, ak nan lye travay yo) pou ede elèv yo atache siyifikasyon ak enprime ak senbòl yo wè.
 • Sèvi ak yon melanj ansèyman “tout lang” ak “fonetik”, kòmanse avèk lèt ​​ak mo ki gen siyifikasyon kontèks pou elèv la.

KIJAN PWOGRÈ ELÈV LA?

 • Elèv yo ap pwogrese nan ranpli konpetans yo nan Rapò sou Pwogrè.
 • Metòd tès enfòmèl ta dwe itilize pou mezire pwogrè sou aprantisaj kou yo.
 • Enstriktè a ak administratè pwogram lan ap siyen nan Rapò sou Pwogrè a pou sètifye ke elèv la fin ranpli konpetans kou a avèk satisfaksyon. 

KIJAN POU KONSEYE PWOFESÈ YO POU EDE ELÈV TRANSITION?

 • Elèv ki konplete Rapò sou Pwogrè Nivo C ka fè tranzisyon nan kou ESOL pou granmoun. Yo ka pran BEST Literacy la, PI BON, CASAS (lekti ak tande), oswa TABE CLAS-E (lekti ak tande) pou plasman nan kou ESOL pou granmoun. Yo pa bezwen pran Depistaj oral CASAS la.

Pwogram Edikasyon Jeneral pou granmoun

TRANSLATE »