Pwogram Edikasyon Jeneral pou granmoun | Adult & Career Technical Education
Select Page

Pwogram Edikasyon Jeneral pou granmoun

Adult General Education Programs - Pwogram Edikasyon Jeneral pou granmoun

Pwogram Edikasyon Jeneral pou Granmoun nan Lekòl Leta Miami-Dade County yo fèt espesyalman pou ede ou ranfòse ladrès fondamantal yo, epi pou yo pare pou yon karyè ou chwazi, oswa pou antre nan kolèj. Nou ka prepare w pou aprann anglè kòm yon dezyèm lang, ranpli kredi lekòl segondè yo ak touche diplòm lekòl segondè ou, oswa touche GED® ou, ansanm ak pran egzamen sitwayènte a.

Pou plis enfòmasyon kontakte Mesye Carlos Manrique, Sipèvizè Devlopman Mendèv,CManrique@dadeschools.net.

Pwogram Edikasyon Jeneral pou granmoun

TRANSLATE »